Wij gebruiken functionele & tracking cookies om het winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken en kun je informatie delen via social media. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met het verwerken van de gegevens die wij verkregen met behulp van deze cookies.
Plugin (links.menu) not found
Home  // Voorwaarden   

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (01-07-2012).

 

1.             Toepasselijkheid

1.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sky High
                NailDesign en op alle met Sky High NailDesign aangegane overeenkomsten.

1.2           Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende
                voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen
                de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan
                gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene
                voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3           Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien
                dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van
                deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4           Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van
                toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Sky High NailDesign is ingestemd.

1.5           De internetsite van Sky High NailDesign richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.

1.6           Onder "koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke
                persoon of rechtspersoon die met Sky High NailDesign in een contractuele relatie van welke
                aard dan ook staat of komt te staan.

1.7           Sky High NailDesign behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te
                wijzigen of aan te vullen.

1.8           Door het gebruik van de internetsite van Sky High NailDesign en/of plaatsen van een
                bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en
                plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9           Sky High NailDesign is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een
                overeenkomst met koper.


2.             Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1           Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
                potentiële koper tot het doen van een aanbod. Sky High NailDesign is op geen enkele wijze
                hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van
                de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod
                en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde
                in dit artikel is voldaan.

2.2           Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3           Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van veertien (14) dagen, tenzij een
                andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4           Een aanbod van de potentiele koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in
                een van de volgende omstandigheden: De potentiële koper precies heeft aangegeven welk
                product en/of diensthij of zij zou willen ontvangen; Een offerte door de koper is getekend en
                door Sky High NailDesign is ontvangen ingeval door Sky High NailDesign een op naam
                gestelde offerte is uitgebracht; De potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het
                daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Sky High
                NailDesign via elektronische weg is verzonden en door Sky High NailDesign is ontvangen.

2.5           Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is
                overhandigd dan wel, in geval dat het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is
                verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan doorSky
                High NailDesign herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in
                het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Sky High NailDesign de koper dit binnen tien (10)
                dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6           Koper en Sky High NailDesign komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
                elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de
                voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone
                handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding
                daarvan. De elektronische bestanden van Sky High NailDesign gelden, voor zover de wet dat
                toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7           Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en
                opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van
                de producten worden zou nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sky High
                NailDesign garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de
                gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen waaronder eventuele
                kleurverschillen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of
                ontbinding.

2.8           Opleidingen, cursussen en workshops. Iedere cursist is bij inschrijving tot een aanbetaling
                verplicht.Eventuele aanspraak op deelname aan een door Sky High NailDesign te geven
                
opleiding, cursus of workshop is uitsluitend mogelijk na ontvangst van een schriftelijke door
                Sky High NailDesign afgegeven deelname bevestiging (inschrijving). De aanbetaling dient
                tenminste 7 dagen voor aanvang van de desbetreffende  cursus te zijn voldaan. Het restant
                van lesgelden en kosten van het daar toe noodzakelijkelespakket dienen op de eerste
                cursusdag te worden voldaan.Bij annulering vervalt de aanbetaling aan Sky High NailDesign.
                Indien een cursist tijdens de cursus besluit de cursus niet langer te volgen, vindt geen
                restitutie van het cursusgeld plaats.Aangeschafte pakketten worden na aanschaf uw
                eigendom enworden/kunnen nimmer door Sky High NailDesign worden teruggenomen.


3.             Prijzen

3.1           Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
                hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2           Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3           De koper is de prijs verschuldigd die Sky High NailDesign in haar bevestiging conform artikel
                2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in
                de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de
                overeenkomst door Sky High NailDesign worden gecorrigeerd.

3.4           Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden
                gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden
                kosten. Dit wordt aan de koper gecommuniceerd.

3.5           Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
                bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de
                overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
                Sky High NailDesign.


4.             Betaling

4.1           Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren wordenbetaald:
                Vooruitbetaling per bank / Ideal / Contant of pinnen bij afhalen. Sky High NailDesign kan de
                betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen
                kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 

4.2           Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden
                van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie
                van de potentiële koper, als ook autorisatie, is voldaan.

4.3           In het geval door Sky High NailDesign een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het
                enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen
                uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en over te komen
                voorwaarden.

4.4           In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de
                voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Sky High NailDesign is
                geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

4.5           Bij niet of niet-tijdige betaling door de Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had
                moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente
                verschuldigd van 2 % per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt
                gerekend.

4.6           Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan
                ook, die Sky High NailDesign als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens
               
(betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.7           In geval van niet-tijdige betaling is Sky High NailDesign bevoegd de overeenkomst met
                onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment
                waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van
                verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


5.             Levering en leveringstijd

5.1           Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Sky High NailDesign
                ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30
                dagen na ontvangst van de bestelling, met een uitzondering van vooruitbetalingen waarbij
                geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde
                levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Sky High NailDesign kan
                nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze
                schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2           Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden
                aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Sky High NailDesign streeft ernaar
                vertragingen binnen twee (2) werkdagen per e-mail aan de koper te melden.

5.3           Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de
                overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Sky High
                NailDesign de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats
                van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de koper.

5.4           Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico
                waar het deze producten betreft, over op de koper.

5.5           Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


6.             Ruilen en herroepingsrecht

6.1           De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen)
                inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk binnen 7 dagen onder overlegging van de originele
                factuur.


7.             Tevredenheidgarantie

7.1           De koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht
                uit te oefenen binnen 7 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit
                herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is.

7.2           Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft
                gemaakt, dan draagt Sky High NailDesign zorg voor de terugbetaling binnen 30 dagen van het
                door de koper aan Sky High NailDesign betaalde bedrag. 

7.3           Het herroepingsrecht zoals vermeld in 7.1 is alleen van toepassing op ongebruikte en
                onbeschadigde producten, dit ter beoordeling van Sky High NailDesign.

7.4           De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van dekoper.


8.             Eigendomsvoorbehoud


8.1           Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper
                over, nadat de koper al hetgeen de koper ter zake van enige overeenkomst met Sky High
                NailDesign is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van
                rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de
                producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2           De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,
                verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


9.             Garantie en aansprakelijkheid

9.1           Voor door Sky High NailDesign geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze
                door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Sky High NailDesign
                vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

9.2           Sky High NailDesign is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de
                koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sky High
                NailDesign.Sky High NailDesign is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade,
                indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.3           Indien Sky High NailDesign, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden
                dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde
                met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4           Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien De
                slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: Indien er
                veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die
                niet met toestemming van Sky High NailDesign of de fabrikant zijn verricht; Indien de
                originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; Indien
                gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig
                gebruik; Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig
                onderhoud.

9.5           De koper is gehouden Sky High NailDesign te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter
                zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Sky High NailDesign mochten doen
                gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten
                voor rekening van de koper dienen te komen.

9.6           Het is mogelijk dat Sky High NailDesign op haar internetsite links opneemt naar andere
                internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke
                links zijn louter informatief. Sky High NailDesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
                de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


10.           Overmacht

10.1         In geval van overmacht is Sky High NailDesign niet gehouden haar verplichtingen jegens de
                koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de
                overmacht.

10.2         Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor
                de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt
                verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,
                bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere
                ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen
                vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)
                netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet
                beschikbaar zijn van de internetsite.


11.           Intellectuele eigendom

11.1         De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
                informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met
                betrekking tot de internetsite berusten bij Sky High NailDesign, haar toeleveranciers of
                andere rechthebbenden.

11.2         Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-tekeningen
                en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet
                octrooieerbare technische en/of commerciële  know how, methoden en concepten.

11.3         Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen
                begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals
                bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
                van Sky High NailDesign, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter
                gaat om prive gebruik in relatie tot het product zelf. 


12.           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1         Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2         De toepasselijkheid  van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3         Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Sky High
                NailDesign of overeenkomsten gesloten met Sky High NailDesign worden voorgelegd aan de
                bevoegde rechter.


13.          Diversen

                Sky High NailDesign is gevestigd te Almere  en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te
                Almere onder nummer 39054284. Het BTW identificatienummer is NL129603855B01.
                Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden
                aan:

                Sky High NailDesign
                Josephine Bakerstraat 2
                1311 GA Almere
                036-5333488
                06-45752570
                info@skyhighnaildesign.nl